خبربسیارکوتاه بود:روزنامه جهان صنعت توقیف شد.

غلامرضا کیامهر :

خبربسیارکوتاه بود:روزنامه جهان صنعت توقیف شد.دلیل توقیف روزنامه هم انجام مصاحبه بافردی به نام دکترمحبوب فرمتخصص بهداشت محیط وایمیونولوژی درخصوص نحوه اطلاع رسانی دولت درباره امارمبتلایان ودرگذشتگان ویروس کرونابودکه مصاحبه شونده براساس اطلاعات شخصی خودازعنوان اطلاع رسانی مهندسی شده برای ان استفاده کرده بوددرارتباط باگفته های مصاحبه شوندجهان صنعت تنهانقش رسانه ای خودراایفاکرده ونقشی درتاییدصحت یاسقم اظهارات مصاحبه شونده نداشته کشف صحت وسقم وراستی ازمایی خبرهاوگزارشهاویامطالبی که مصاحبه شوندگان درمصاحبه بامطبوعات ودیگررسانه ها ابرازمیکنندازهیچ رسانه خصوصاروزنامه هایی که هرروزبایددردسترس مردم قرارگیرندامکان پذیرنیست واگرخدشه ای هم براظهارات یک مصاحبه شونده یایک منبع نشردهنده خبرواردباشد نبایدبه پای روزنامه نوشته شود.درخصوص واقعه اخیریعنی مطالبی که دکترمحبوبی فردرمصاحبه باجهان صنعت بیان کرده طبق اطلاع ایشان درگذشته هم گفت وگوهای مشابهی باسایررسانه هاانجام داده ومطالبی کم وبیش شبیه مصاحبه باجهان صنعت درانتقادازشیوه اطلاع رسانی واماردهی دولت درارتباط باامارتلفات مبتلایان به ویروس کرونا اظهارکرده که حتمامستندات ودلایل اثبات کننده ای برای اظهارات خودداشته است.به همین سبب به نظرنمیرسدبرخوردقهری باروزنامه جهان صنعت وتوقیف این روزنامه که صرفانقش انتقال اظهارات مصاحبه شونده به جامعه وافکارعمومی راایفاکرده چندان درخورتوجیه باشد وبه طورمنطقی اگردراین ارتباط تخلفی صورت گرفته ومطالب نادرستی درمصاحبه ابرازشده این خودمصاحبه شونده است که بایدپاسخگوباشددرهرصورت بایدگفت که توقیف یک روزنامه که منبع تامین معاش عده ای روزنامه نگاران هم دراین شرایط که کرونانفس اقتصادماوبه تبع ان معیشت خانواده هارابه شماره انداخته ان هم ازسوی دولتی که اخرین ماه های عمرقانونی خودراسپری میکندبهترین تصمیم برای برخوردبایک رسانه متعلق به بخش خصوصی نیست وجای خوشحالی است که مشاهده میشوداشخاصی حقوقی وحقیقی همچون انجمن صنفی مطبوعات ویایکی ازپیشکسوتان صاحب نام روزنامه نگاری یعنی ناصربزرگمهرکه خودسختی هاوتلخی های کارروزنامه داری راهم سالهاست تجربه میکنندبگویاحقوقدان ونویسنده برجسته ای چون کامبیزنوروزی بلافاصله بعدازانتشارخبرتوقیف جهان صنعت بایادداشت های متین ومستندخودخواستارلغوحکم توقیف وانتشاردوباره این روزنامه شدند نگارش این یادداشتهایکی ازمظاهربلوغ وفرهیختگی دست اندرکاران جامعه مطبوعاتی ماست که به هنگام بروزمشکل برای همکاران به ان به چشم ازمیدان به درشدن یک رقیب نگاه نمی کنندودرمعرکه هایی این چنینی دوستان رسانه ای خودراتنهانمی گذارندکارامثال ناصربزرگمهرهاوکامبیزنوروزی هاکه خوشبختانه وصله باندبازی وسیاست کاریهای رایج درجامعه به انهانمی چسبدحتی اگرازنظرعددی دراقلیت باشندازان کارهای ستودنی وبه یادماندنی است وهمه بایدارزوکنیم هرجه زودترازجهان صنعت رفع توقیف شود

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.